Impresszum

Szerkesztőség:
Magyar Turizmus Média Kft.
Székhely: 8174 Balatonkenese, Nyárfa sor 8. b. ép.
Cégjegyzékszám: 19-09-519609
Adószám: 26242301-2-19
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Ügyfélszolgálat: info@csodalatosbalaton.hu
Weboldal: www.csodalatosbalaton.hu
Tárhely szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: MédiaCenter Hungary Kft., 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3., +3676506618

Szerzői jogok – Copyright

A CSODALATOSBALATON.HU oldalon szereplő írások, képek szerzői jogaival azok szerzői, szerkesztői rendelkeznek. A szerzői jogokról szóló törvény 10. paragrafus, 18. paragrafus, illetve a 36. paragrafus 2. bekezdése alapján nyilatkoztak arról, hogy megtiltják anyagaik minden, személyes tájékozódáson túli felhasználását. Az anyagokat interneten, nyomtatott formában, vagy bármilyen más módon megjelentetni, közölni, másolni tilos. A fentiektől eltérni csak a CSODALATOSBALATON.HU oldal írásos engedélyével van lehetőség.

A fentieket sértő magatartás, cselekmények esetén párhuzamosan polgári peres és büntető eljárással érvényesítjük jogainkat, kérünk kártérítést és megfelelő büntetést szerzői jogaink megsértőjének.

Melléklet

1999. évi LXXVI., a szerzői jogról szóló törvény:
10. § (1) A szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e.

12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. A szerző a neve feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja.

16. § (1)11 A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.12
(2) A szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is.
(3) A szerzőt megilleti a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának és az ilyen hasznosítás engedélyezésének kizárólagos joga is.
(6) Jogosulatlan a felhasználás különösen akkor, ha arra törvény vagy az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem ad, vagy ha a felhasználó jogosultságának határait túllépve használja fel a művet.

17. § A mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés (18-19. §),
b) a terjesztés (23. §),
c) a nyilvános előadás (24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §),
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §),
f) az átdolgozás (29. §),
g) a kiállítás (69. §).

18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon.

36. § (2)Napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett cikkek vagy e témákról sugárzott művek a sajtóban szabadon többszörözhetők, nyilvánossághoz közvetíthetők – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt [26. § (8) bek.] is -, feltéve, hogy a szerző nem tett az ilyen felhasználást megtiltó nyilatkozatot. Ilyen felhasználás esetén a forrást – a szerző nevével együtt – fel kell tüntetni.

1978. évi IV., a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény
329/A. § (1) Aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogi törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a
szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj megfizetését
elmulasztja.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését
a) jelentős vagyoni hátrányt okozva,
b) üzletszerűen követik el.
(4) A büntetés
a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését különösen
nagy vagyoni hátrányt,
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el.
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása.

Látnivalók

Toplisták

Toplisták